26/10/2016 - Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ & ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Καλλιθέα  25 /10 /2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Aριθ. Πρωτ:  58712   
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ο Δήμος Καλλιθέας Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 174.000,00 € η διαδικασία ανάδειξης μειοδοτών για την ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ & ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα την 31/10/2016 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/11/2016 και ώρα 15:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 25/11/2016 από το αρμόδιο όργανο, ήτοι την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά Πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16).
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προ- κηρυχθείσας υπηρεσίας. Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και Εναλλακτικές προσφορές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενο από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  του διαγωνισμού.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού  θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr.

Η Απόφαση της Οικ.Επιτροπής & η Διακήρυξη ΕΔΩ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ


Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;