9/11/2016 - Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα  08/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Aριθ. Πρωτ:  61678
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

 

Ο Δήμος Καλλιθέας Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 943.000,00 € η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου/χων  για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017», και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής :
α) Έμμεσα με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μέσης Χονδρικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοση αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα είδη του τμήματος ένα (1) : Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης και Αμόλυβδη Βενζίνη  και
β) Με τιμές μονάδος για τα είδη του τμήματος δυο  (2) : Λιπαντικά.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής (αριθμός προσωρινής  αναφοράς 2016-142854(16-419625-001)) της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED). Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 14/11/2016 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11/12/2016 και ώρα 15:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 15/12/2016 και ώρα 12:00 μ.μ. από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν προσφορές για το ένα (1) ή και τα δυο (2) τμήματα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά Πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16).
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού  θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr με αριθμό - Α/Α συστήματος 28514.

Η Απόφαση της Οικ.Επιτροπής & η Διακήρυξη ΕΔΩ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ


Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;