9/11/2016 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Καλλιθέα 07/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Aριθ. Πρωτ: 61278
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.998,08 ευρώ η ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» , με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά. (χαμηλότερη τιμή).
H ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 25/11/2016 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Προσφέροντες όπως αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό άρθρο 6 της Διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δύο (2) μήνες προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Περισσότερα στοιχεία, τεύχη και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από το Τμήμα Μελετών Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας και να επικοινωνούν στο τηλ. 213.2070.454 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.Δ.Σ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας.

Η Απόφαση της Οικ.Επιτροπής & η Διακήρυξη ΕΔΩΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ 


Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;