• Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση των έργων σε μορφή Acrobat
 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους 37 κοινωνικών οργανώσεων της Καλλιθέας, καθώς και από 12 πολίτες, οι οποίοι σύμφωνα με το Νόμο κληρώθηκαν δημόσια με τους αναπληρωτές τους από τους εκλογικούς καταλόγους, με ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής.

Με την υπ’ αριθμό 416/29.10.2014 Απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, τη νέα σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θητεία δυόμιση ετών για την περίοδο 2014 – 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).

Η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ΕΔΩ

Έργο - Αρμοδιότητες

1. Το έργο της επιτροπής υπηρετεί τους σκοπούς του νέου θεσμού της δημοτικής διαβούλευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό οδηγό δημοτικής διαβούλευσης.
2. Ειδικότερα, η επιτροπή δημοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;