10/11/2016 - Προκήρυξη του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ", συνοπτικού διαγωνισμού,για τις «αμοιβές υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του νπδδ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Καλλιθέα : 9/11/2016
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Αριθ .πρωτ:  6236
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΤMHMA :  Διοικητικό -Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
Αρμόδιος : I. Μελιγκώνη
Τηλ: 2109598555 (εσωτ.4)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης 'ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"» Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ, η ανάδειξη αναδόχου για τις «αμοιβές υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του νπδδ», με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερόμενη μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά.
H ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 23/11/2016 και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Προσφέροντες όπως αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό άρθρο 6 της Διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τρεις  (3) μήνες από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δύο (2) μήνες προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Περισσότερα στοιχεία, τεύχη και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται από τον Οργανισμό Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»  του Δήμου Καλλιθέας που βρίσκεται στις Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας και να επικοινωνούν στο τηλ. 210.9598.555 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.Δ.Σ www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας.

Η Απόφαση & η Διακήρυξη ΕΔΩ

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;