Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να εγγραφείτε
Στοιχεία εγγραφής
*
*
*
*
Στοιχεία πολίτη
Όνομα *
Επώνυμο *
Όνομα πατέρα ή συζύγου *
Κάτοικος *
Οδός *
Αριθμός *
Ταχ. Κώδικας *
Τηλέφωνο *
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας *
Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;